सीप विकास तालिम सञ्चालनको लागि दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना